Fiscale Boekhouding (IFRS)

Door de globalisering van de aandelenmarkten is er behoefte aan uniforme voorschriften met betrekking tot de financiële verslaggeving. Van oudsher verschillen deze voorschriften per land, waardoor jaarrekeningen onderling slecht vergelijkbaar zijn. Sinds 2005 rapporteren beursgenoteerde ondernemingen in Europa volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS). Maar ook in landen buiten Europa wordt IFRS gebruikt in toenemende mate gebruikt. IFRS maakt een goede kans om uiteindelijk de wereldstandaard voor financiële verslaggeving te worden. Ook niet-beursgenoteerde ondernemingen baseren hun jaarrekening in toenemende mate op IFRS, mede doordat nationale regelgevingen, ook in Nederland, steeds meer aansluiting zoeken met IFRS.

In 2009 heeft de IASB een stelsel van standaarden gepubliceerd die specifiek gericht zijn op het MKB: IFRS for Small and Medium-sized Entities (IFRS for SME). Deze standaarden zijn beknopter beschreven en bevatten ook minder toelichtingsvereisten. Om gebruik te mogen maken van IFRS for SMEs moeten deze standaarden zijn goedgekeurd door de EU, net als bij de ‘gewone’ IFRS. Tot op heden is er echter geen meerderheid binnen de EU om het gebruik van IFRS for SMEs toe te staan en kan deze ook niet zondermeer worden toegepast. Anderzijds moet worden geconstateerd dat IFRS for SMEs grotendeels aansluit op grondslagen die onder Titel 9 BW 2 ook toegestaan zijn. Het is dus goed denkbaar dat in een specifiek geval een jaarrekening volgens IFRS for SMEs niet strijdig is met Titel 9 BW2. Zolang de toepassing past binnen de eisen van Titel 9 kan worden gesteld dat een jaarrekening naast Titel 9 BW 2 ook aan IFRS for SMEs voldoet.

Vastgoedbeleggingsinstellingen laten hun portefeuille 1 tot 2 keer per jaar extern taxeren
Alle vastgoedbeleggingsinstellingen waarderen hun vastgoed tegen reële waarde. De meest voorkomende waarderingsmethodieken zijn de Discounted Cash Flow, het Netto en/of Bruto Aanvangs Rendement en de vergelijkbarewaarde methodiek. Voor de vaststelling van de reële waarde laten vastgoedbeleggingsinstellingen zich veelal bijstaan door externe taxateurs die circa 1 tot 2 keer per jaar het vastgoed taxeren. Hierbij wordt overwegend gebruik gemaakt van meerdere onderling onafhankelijke taxateurs die veelal periodiek worden gerouleerd. De AFM is van mening dat externe taxaties de geloofwaardigheid van de waardering verhogen mits deze worden uitgevoerd door onafhankelijke derden die geen direct belang hebben bij de hoogte van de waarde van het vastgoed.

Taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed levert u de register taxateur die uw vastgoed voor uw financiële boekhouding kan waarderen in overleg met uw accountant.


Bedrijfstaxatie Aanvragen -In de Bedrijfstaxatie aanvraag Tool kunt u bij Stap 3.1 de Fiscale Boekhouding (IFRS) beslissing bevestigen. Om de juiste indicatieve kostprijs van de bedrijfstaxatie aanvraag te kunnen opstellen is het belangrijk welk doel u voor ogen hebt met de bedrijfstaxatie. Andere bedrijfstaxatie doelen zijn: